กิจกรรมวันเด็กปี2554

กิจกรรมวันเด็กปี2554
เน้นให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานอาชีพ แข่งขั้นที่โรงเรียนภูมิวิทยา

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 2


การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์